Hiểu rõ về "Alternatives Generation" trong Define Scope

luckyluke

Well-known member
Hãy cùng xem định nghĩa của Alternatives Generation:

Alternatives Generation is a technique used to develop as many potential options as possible in order to identify different approaches to execute and perform the work of the project. A variety of general management techniques can be used, such as brainstorming, lateral thinking, analysis of alternatives (AOA), etc.

Như vậy Alternatives Generation được chia ra làm nhiều kỹ thuật nhỏ hơn nữa như brainstoming, tư duy ngoại biên (lateral thinking), phân tích so sánh (analysis of alternatives). Để nhớ được Alternatives Generation thuộc về process nào, chúng ta hãy liên tưởng Define Scope giống như đang tạo ra lát cắt và tạo lập giới hạn biên cho dự án. Đã là lát cắt thì có liên quan đến analysis of alternative và lateral thinking, và từ đó lần ra “Alternatives Generation” là một trong những tool cho Define Scope.

Nếu tiếp tục tìm hiểu AOA trên mạng chúng ta bắt gặp nhiều thí dụ sinh động dễ hiểu, trong đó đưa ra được các quan hệ giữa alternatives và các attributes. Thí dụ như các hình đính kèm:
 

Đính kèm

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top