Tóm tắt nội dung ngày 10/05/2011

aube

Nhà truyền đạo
Tán phét:

- Dự định dịch tài liệu PMBOK 4 sang tiếng Việt
- HungPQ: Share tài liệu PMBOK bản đẹp. AnhNN: share Rita bản word.

Các điểm chính trong bài học Quality Management
- Quality trong quản lý dự án được hiểu như thế nào?
- Customer Satisfaction
- Fitness to use
- Conformance to requirements​
- Ví dụ về Gold Plating:làm trên sự mong đợi của khách hàng.
- Phân biệt quality grade
- So sánh Prevention and inspection activities
- Chương này cần học ngược lại theo thư tự Plan Quality -> Perform Quality Control -> Perform Quality Assurance
- Perform Qualtiy Assurance: Mới có tool&tech để audit quality, nhưng TT để cải thiện chât lượng và cải tiến qui trình chưa được đề cập trong tài liệu.
- Cause and Effect Diagram
- Pareto Chart and Rule 80/20 (Rule of Thumb)
- Control Charts and Rule of Seven
 
Sửa lần cuối:

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top