Tóm tắt nội dung ngày 19/04/2011

aube

Nhà truyền đạo
Tổng kết nội dung buổi học ngày hôm qua: Chương 6 Time Management

Warm up:
  • Trung NQ hoãn thi tới tháng sau
  • Học thử bên KPS vào cuối tuần.
  • Buôn chuyện làm chân trong chân ngoài.

Thảo luận các mảng kiến thức:
  • Rolling Wave Planing: hiểu như thế nào cho đúng.
  • Phân biệt lead và lag
  • Biểu đồ PERT và biểu đồ GANT
  • Critical Path và Critical Chain khác nhau như thế nào?
  • Resource Leveling

Thảo luận các câu hỏi:

<tobe continued>
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top